Fundacja Aiden

"Każdy gest, nawet najdrobniejszy... zmienia świat, czyjś świat..."

Fundacja Aiden

Powstała, by pomagać i wspierać. Zawsze jesteśmy gotowi do działania. Naszą misją jest niesienie pomocy osobom tym najbardziej potrzebującym, aby choć przez chwilę mogli zapomnieć o przeszłości. Nie tylko finansujemy koszty leczenia, czy operacji, zakupu leków i sprzętu rehabilitacyjnego, ale oferujemy wsparcie duchowe, które staje się cegiełką do budowania wiary w lepsze jutro.

Tylko dzięki Wam możemy zmieniać świat na lepsze.

Nasze główne cele to:

– leczenie specjalistyczne, zakup sprzętu medycznego i działanie na rzecz osób niepełnosprawnych ;

– rehabilitacja stacjonarna;

– pomoc najuboższym;

– organizacja wolontariatu;

– działalność edukacyjna, szkoleniowa i oświatowa;

– działanie na rzecz integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

– organizowanie i wspieranie wszelkich form pomocy skierowanej na rzecz domów dziecka;

– przeciwdziałanie patologiom wśród dzieci i młodzieży;

– działalność na rzecz osób starszych;

– wspieranie inicjatyw edukacyjnych oraz prospołecznych;

 

Chcesz nieść dobro i pomóc?

 

 


Sponsorem strategicznym
fundacji Aiden jest CSW OSCAR Sp.z o.o.Sp.k.