Statut

Statut Fundacji

Rozdział I. Postanowienia ogólne


§1

Fundacja pod nazwą  Aiden, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Katarzynę Pachoł i Aleksandrę Kałuża zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym z dnia 31.08.2016 roku przed notariuszem Ewą Kuźniak, w Kancelarii Notarialnej w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 13 dział na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu

§2

1. Fundacja posiada osobowość prawną, a jej siedzibą jest miasto Katowice w woj. Śląskim 2. Fundacja może posiadać oddziały, w tym i zamiejscowe oraz tworzyć inne jednostki organizacyjne 3. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

§3

Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.  
Fundacja może łączyć się z innymi fundacjami , wchodzić w skład stowarzyszeń w kraju i za granicą oraz ustanawiać dyplomy i inne wyróżnienia dla osób zasłużonych dla Fundacji. Decyzję w tym przedmiocie podejmuje Fundator.

§4

Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji

§5

Celem działania Fundacji jest :

– ochrona zdrowia – działalność charytatywna – działalność edukacyjna, szkoleniowa  i oświatowa – działanie na rzecz osób niepełnosprawnych
– organizacja wolontariatu – działanie na rzecz integracji  zawodowej i społecznej osób zagrożonych   wykluczeniem społecznym; – wypoczynek dzieci i młodzieży; – organizowanie i wspieranie wszelkich  form pomocy skierowanej na rzecz domów dziecka, – przeciwdziałanie patologiom wśród dzieci i młodzieży – pomoc humanitarna – wspieranie i upowszechnianie działalności sportowej i turystycznej – działalność ekologiczna na rzecz ochrony środowiska  – działalność na rzecz osób starszych – wspieranie inicjatyw edukacyjnych oraz prospołecznych

§6

W zakresie niezbędnym do realizacji celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą . Przedmiotem działalności gospodarczej może być:

 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana  88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych   86.90.D Działalność paramedyczna;  85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji , gdzie indziej niesklasyfikowane  86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna   85.59.Z Nauka języków obcych  47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet   82.20.Z Działalność centrów telefonicznych (call center)   73.11.Z Działalność agencji reklamowych   82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów  94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana,  85.60.Z Działalność wspomagająca edukację  85.52.Z Pozostałe formy edukacji artystycznej   58.11.Z Wydawanie książek  


Wszelkie dochody osiągnięte w ramach działalności gospodarczej przeznaczone być mogą jedynie na cele statutowe fundacji.

§7

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Finansowanie leczenia dzieci chorych – w tym leczenia szpitalnego oraz finansowanie pomocy dzieciom niepełnosprawnym ( zakup sprzętu medycznego w tym leczniczego i rehabilitacyjnego ) 2. Organizowanie zakupu oraz zbiórek zabawek i odzieży 3. Pozyskiwanie sponsorów finansujących dzieci pochodzące z rodzin w trudnej sytuacji życiowej i materialnej. 4. Organizowanie kwest pieniężnych oraz zachęcanie osób do czynnego uczestnictwa w akcjach organizowanych przez Fundację, 5. Przyznawanie stypendiów umożliwiających naukę osobom niepełnosprawnym  6. Finansowanie materiałów dydaktycznych potrzebnych do rozwoju dzieci 7. Współpracę z instytucjami i urzędami zajmującymi się nauką, edukacją, oświatą, zdrowiem, opieką społeczną, przeciwdziałaniem patologiom i innymi sprawami związanymi z rozwojem dzieci i młodzieży 8. Pozyskiwanie sponsorów i ofiarodawców na realizacje celów Fundacji 9. Pomoc osobom oczekującym pomocy, bezdomnym, bezrobotnym, pokrzywdzonym przez los 10. Organizowanie szkoleń i spotkań różnego typu, przygotowujących do podjęcia pracy zawodowej, przedszkoli, świetlic  i warsztatów dla dzieci i młodzieży, 11. Współuczestnictwo w organizacji i realizacji wszelkiego rodzaju przedsięwzięć o charakterze kulturalnym.
Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, Fundacja współdziała z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągnięcia wspólnych celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

§8

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski, na który składa się wkład przekazany przez Fundatorów w wysokości 1000,00 zł ( tysiąc złotych)  oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

2. Niezależnie od kwoty przeznaczonej na fundusz założycielski, Fundatorzy przeznaczają na działalność gospodarczą Fundacji kwotę 2 000,00 zł (dwa tysiące złotych), tj. po 1 000,00 zł (tysiąc złotych) każdy z Fundatorów.

§9

Dochody Fundacji mogą pochodzić z :
 Dotacji i subwencji osób prawnych oraz grantów

 z darowizn, spadków, zapisów   ze zbiórek publicznych   dochodów z majątku Fundacji  dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej  z odsetek bankowych  dochodów pochodzących z funduszy europejskich

§10

Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
Przyjęcie darowizny lub spadku nie może powodować przyjęcia przez Fundację długów przewyższających wartość mienia przyjmowanego.

§11

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą po dokonaniu wpisu do właściwego rejestru.

Rozdział IV. Władze Fundacji

§12

Władzami fundacji są
1) Rada Fundacji, zwana dalej Radą 2) Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem

Rada Fundacji  

§13

1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.

2. Rada Fundacji składa się z trzech członków wybieranych przez Fundatora, który określa ich funkcje w organie.

3. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:

– dobrowolnego wystąpienia; – utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem Sądu za   przestępstwo popełnione z winy umyślnej; – śmierci członka ;

4. Nie można łączyć członkostwa w Radzie z członkostwem w Zarządzie Fundacji   lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.

5. Rada Fundacji wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Rady.  

6. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

7. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.

8. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji z własnej  inicjatywy albo na wniosek Zarządu, zgłoszony na piśmie.

9. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

10. Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym z inicjatywy Zarządu. O porządku obrad Zarząd powiadamia członków Rady pisemnie co najmniej 14 dni przed terminem posiedzenia.

11. Posiedzenie Rady prowadzi Przewodniczący.  

§14

Do zadań Rady należy:

– Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji

– Nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji oraz Zarządu

– Zatwierdzanie rocznych planów Fundacji

– Podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji

Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni lub zwrot uzasadnionych kosztów, w tym kosztów podróży.

Zarząd

§15

1. Zarząd Fundacji składa się z dwóch osób powołanych przez Fundatorów na czas nieokreślony. Członków Zarządu odwołują Fundatorzy.

2. Fundatorzy powołują Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu, którym przysługuje odpowiednio tytuł: „Prezes Fundacji” i „Wiceprezes Fundacji”.

3. Fundatorzy mogą zostać członkami  Zarządu

4. Pierwszy skład Zarządu powołują Fundatorzy.

5. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek: złożenia rezygnacji, śmierci lub utraty praw obywatelskich.  

§16

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje  ją na zewnątrz.  

2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:

– uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych – uchwalanie regulaminów – sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji – ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenie pracowników Fundacji – podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nieprzekazanych do kompetencji innych organów – przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji – realizacja celów statutowych

3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał – zwykle większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.  

 4.  O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu


§17

1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.

2. Wynagrodzenie Rady oraz Zarządu określa Fundator lub jego pełnomocnik

3. Wynagrodzenia dla członków Zarządu i pracowników Fundacji  wypłacane są ze środków Fundacji

Sposób reprezentacji

§18

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać każdy członek Zarządu

2. Zobowiązanie Fundacji do kwoty 5000 PLN wymagają oświadczenia woli jednego członka Zarządu w formie pisemnej.  Jeżeli wysokość zobowiązania zaciągniętego przez Fundację przekracza kwotę 5000 PLN, wymaga to oświadczenia woli dwóch członków Zarządu w formie pisemnej.

Rozdział V. Postanowienia końcowe

§19

1. Zmian w statucie Fundacji dokonują Fundatorzy w postaci pisemnych oświadczeń.   

2. Zmiany statutu nie mogą dotyczyć celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona. Jednakowoż Fundacja w toku swej działalności może określić dodatkowe cele i sposoby ich realizacji nie będące w sprzeczności z dotychczasowymi.

§20

1. Fundacja może połączyć się z inną Fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

2. Połączenie z inna Fundacją nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

3. W sprawach połączenia z inna Fundacja właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i wymagają zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

§21

1. Decyzje o likwidacji podejmują Fundatorzy.

2. Likwidatorów Fundacji powołuje lub odwołuje Fundator

3. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów dla których została powołana lub w przypadku wyczerpania swojego majątku.

4. Środki finansowe i majątek pozostałe po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone na rzecz realizacji celów zbliżonych do określonych w niniejszym statucie.  

5. Konkretne cele zostaną wskazane przez Fundatorów.