Władze fundacji

Władze Fundacji

Zarząd Fundacji Aiden kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. Do zadań Zarządu należy w szczególności uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych, uchwalanie regulaminów, sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji, ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenie pracowników Fundacji, podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nieprzekazanych do kompetencji innych organów, przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji, realizacja celów statutowych.

Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał – zwykle większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.

Zarząd Fundacji składa się z dwóch osób:

Prezes Fundacji – Katarzyna Pachoł (sprawująca funkcję nieodpłatnie)