Jak otrzymać pomoc

Aby zostać Podopiecznym Fundacji Aiden należy przesłać komplet następujących dokumentów:

1.Formularz Zgłoszeniowy.

2. Apel skierowany do Zarządu ((informacja o potrzebującym, o chorobie, o Państwa potrzebach ,odczuciach, przeżyciach )

3. Kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności lub opinię wydaną przez lekarza o stanie zdrowia (potwierdzone za zgodność z oryginałem lub oryginał do wglądu)

4. pełną dokumentację medyczna ( kserokopie historii choroby ).

5. Oświadczenie zawierające informację o średnich miesięcznych zarobkach rodziny.

6. Kserokopia dowodów osobistych rodziców/ opiekunów prawnych

7. Aktualną fotografię (w formie elektronicznej – format pliku JPG) przesłać na maila info@fundacja-aiden.org.pl zdjęcie w poziomie ze zbliżeniem na twarz osoby ubiegającej się o status podopiecznego.

8. Wyrażenie zgody i upoważnienie na weryfikację informacji dostarczonych Fundacji oraz oświadczenie o zgodności danych osobowych

9. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

WAŻNE:

Czas rozpatrywania o przyznaniu pomocy lub odmowie przyjęcia do grona Podopiecznych Fundacji Aiden wynosi do 30 dni. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie wnioski kompletne.

Pozytywne rozpatrzenie prośby kończy się podpisaniem porozumienia, na mocy którego osoba zgłaszająca zostaje podopiecznym Fundacji Aiden.

Z uwagi na charakter działalności Zarząd może podjąć decyzję odmowną pomimo złożenia kompletnego wniosku. Od decyzji Zarządu nie ma środka odwoławczego.